Informacje o ClapShare

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO CLAPSHARE.COM

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w SerwisieInternetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Małgorzata Naróć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKADEMIA CARVINGU MAŁGORZATA NARÓĆ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiejprowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Toruńska 18D/F, 80-747 Gdańsk, NIP 8521509940, REGON 812023018, adres poczty elektronicznej: info@clapshare.com - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.

 3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego ininiejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Pośrednictwa, umowy o korzystanie z Lokalu lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.


Strona 1 z 6

§

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów iniepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne iadekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanychprzez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3) CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przezAdministratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, nanastępujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:


Cel przetwarzania

danych

Podstawa prawna przetwarzania i

okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych


Wykonanie UmowyPośrednictwa lub umowy oświadczenie UsługiElektronicznej lubpodjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przedzawarciem w/wumów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RozporządzeniaRODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adrespoczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzeniadziałalności/siedziby (jeżeli jest inny niżadres dostawy).

W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraznumer identyfikacji podatkowej (NIP)Usługobiorcy.

Strona 2 z 6

§

Podany zakres jest maksymalny.

Marketingbezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RozporządzeniaRODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okresistnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przezAdministratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wstosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalnościgospodarczej. Okres przedawnieniaokreślają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla niektórych roszczeń z umowy o świadczenie usług – dwa lata).

Administrator nie może przetwarzaćdanych w celu marketingubezpośredniego w przypadku wyrażeniaskutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Marketing


Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RozporządzeniaRODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiągpodatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacjipodatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Dane są przechowywane przez okreswymagany przepisami prawanakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).


Imię i nazwisko; adreszamieszkania/prowadzeniadziałalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)Usługobiorcy.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosićAdministrator lub jakie mogą byćpodnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RozporządzeniaRODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przezAdministratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnieniaokreślają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla niektórych roszczeń z umowy o świadczenie usług – dwa lata).

Imię i nazwisko;
kontaktowego;
elektronicznej;
zamieszkania/prowadzeniadziałalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy.

numer adres

telefonu poczty adres

Strona 3 z 6

§

4) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratoraz usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak byprzetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresieniezbędnym do jego zrealizowania.

 3. Dane osobowe Usługobiorców Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowiobsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresieniezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcę.

  2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególnościdostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielaniapomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firmawindykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcydziałającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5) PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanympodejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także oznaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwegoprofilowania.

 2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcialub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w SerwisieInternetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonym zamówieniu lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego. Mimoprofilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków.

 3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działańpodejmowanych w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub wpodobny sposób istotnie na nią wpływa.

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, maprawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

Strona 4 z 6

§

(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przezAdministratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danychosobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – zprzyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadkunie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tymprofilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

7) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że sązalogowani;

  2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;

  3. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;

  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony SerwisuInternetowego;

  5. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczoweitp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanychzainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies zapomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadkujednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Strona 5 z 6

§

 1. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnegousuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Microsoft Edge

 2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics dostarczanych przezfirmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiająidentyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 3. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by poprzejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatnościdotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.






Registrar

ClapShare service
www.clapshare.com
info (at) clapshare.com

Name of the register

User register of the ClapShare service

Use of personal details (purpose of register)

Personal details are collected to make communication and use of service possible. Details can be used for communication between service providers and users and also for direct communication between users. Some personal details are visible on the profile page of the user, but those details are voluntary (except name).

The handling of personal details is not outsourced, but the register data is stored on a server that is rented from a third party company.

Information content of the register

The following information may be stored in the register:

 • Personal details: Name, email address, phone number, street address
 • Account details: username, password (stored in encrypted format)
 • The description text that the user may write about him/herself
 • The offers and requests the user has posted to the service
 • The given and received feedback and badges
 • Statistical data about service usage, e.g. number times the user has logged in

Regular sources of information

Personal details are given by the user on registration to the service or when using it later.

Regular handovers of the information

The information may be handed over for research purposes as described in the Zasady użytkowania that the user accepts before starting to use the service. The researchers may not publish any research results so that identifying information would be revealed or that any specific user could be detected.

Information considering users of a single ClapShare community may be handed over to the client who has founded that community or to the community administrators appointed by that client.

Transfers of the information outside the EU and the European Economic Area

Information may be stored to a server that may be located inside or outside of the EU and the European Economic Area

Register protection principles

The information is stored on computers. The access to the information is restricted with passwords and physical access to the computers is restricted by the server hosting company.

ClapShare działa na silniku platformy Sharetribe.

Chcesz stworzyć swoją platformę online jak ClapShare? Czytaj więcej.