Informacje o ClapShare

Zasady użytkowania

ClapShare terms of use


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

CLAPSHARE.COM
PLATFORMA WSPÓŁDZIELENIA MIEJSCA W RAMACH SHARING ECONOMY

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://clapshare.com (dalej jako: „Clapshare.com”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Clapshare.com to platforma internetowa, która wychodzi na przeciw potrzebom dwóch głównych grup usługobiorców, to jest użytkowników poszukujących możliwości korzystania z nieruchomości innych użytkowników w ramach współdzielenia lub udostępnienia nieruchomości lub jej części oraz użytkowników dysponujących taką nieruchomością lub jej częścią. Serwis umożliwia skierowanie zapytania o możliwość korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem danego ogłoszenia w celu zawarcia umowy o korzystanie zpowierzchni użytkowej, a także dokonanie płatności z tytułu umowy. Właściciel Serwisu Internetowego udostępnia użytkownikom odpłatną usługę pośrednictwa w zawieraniu takich umów.

Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Serwis udostępnia możliwość skierowania zapytania o dostępność nieruchomości lub jejczęści, natomiast zawarcie umowy o korzystanie z powierzchni użytkowej wymaga potwierdzenia dostępnościprzez użytkownika udostępniającego nieruchomość lub jej część.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Clapshare.com,regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.Zespół Clapshare.com

1) O NAS

Właścicielem Clapshare.com jest Małgorzata Naróć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKADEMIA CARVINGU MAŁGORZATA NARÓĆ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adresmiejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Toruńska 18D/F, 80-747 Gdańsk, NIP 8521509940, REGON 812023018, adres poczty elektronicznej: info@clapshare.com, (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej

  (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych wsystemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.

 3. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym.

 4. LOKAL – nieruchomość lub część nieruchomości (np. sala konferencyjna) mogąca być przedmiotem umowy o korzystanie z powierzchni użytkowej polegającej współdzieleniu lub udostępnieniunieruchomości lub jej części.

page1image3774848

Strona 1 z 6

§

 1. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym niezależnie od ich nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot możliwość zawarcia umowy o korzystanie Lokalu, zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają za przedmiot możliwość odpłatnego korzystania z Lokalu w ramachwspółdzielenia lub udostępnienia Lokalu lub jego części.

 2. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

 3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 4. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CLAPSHARE.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod

  adresem internetowym https://clapshare.com.

 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz

  Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

 6. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osobaprawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznajezdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w

  Clapshare.com.

 7. KORZYSTAJĄCY – Usługobiorca Serwisu Internetowego poszukający Lokalu.

 8. UDOSTĘPNIAJĄCY – Usługobiorca Serwisu Internetowego zamieszczający Ogłoszenie dotyczące

  możliwości odpłatnego korzystania z Lokalu w ramach współdzielenia lub udostępnienia Lokalu lub

  jego części.

m. USŁUGODAWCA – Małgorzata Naróć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKADEMIA

CARVINGU MAŁGORZATA NARÓĆ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Toruńska 18D/F, 80-747Gdańsk, NIP 8521509940, REGON 812023018, adres poczty elektronicznej: info@clapshare.com.

 1. UMOWA POŚREDNICTWA – umowa o świadczenie przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawców odpłatnej usługi polegającej na udostępnieniu w ramach Serwisu Internetowego zawarcia umowy okorzystanie z Lokalu oraz dokonania płatności z tytułu tej umowy.

 2. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 3. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeńzamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CLAPSHARE.COM

 1. Clapshare.com to platforma internetowa, która wychodzi na przeciw potrzebom dwóch głównych grup usługobiorców, to jest użytkowników poszukujących możliwości korzystania z nieruchomości innych użytkowników w ramach współdzielenia lub udostępnienia nieruchomości lub jej części. Serwis umożliwia skierowanie zapytania o możliwość korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem danego ogłoszeniaw celu zawarcia umowy o korzystanie z Lokalu, a także dokonanie płatności z tytułu umowy. WłaścicielSerwisu Internetowego udostępnia użytkownikom odpłatną usługę pośrednictwa w zawieraniu takich umów.

 2. Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Serwis udostępnia możliwość skierowania przez Korzystającego zapytania o dostępność nieruchomości lub jej części, natomiast zawarcie umowy o korzystanie z Lokalu wymaga potwierdzeniadostępności przez Udostępniającego.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, wzakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronieSerwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzaniadanych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej

Strona 2 z 6

§

Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze

stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej,Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików

  Cookies oraz obsługi Javascript.

 2. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002

  r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

  1. Konto (Profil);

  2. Newsletter;

  3. Wyszukiwarka.

 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie SerwisuInternetowego.

 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 5. Korzystanie z Newslettera i Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

 6. Samo utworzenie i korzystanie Konta, w tym zamieszczenie Ogłoszenia jest nieodpłatne. Opłata za

  korzystanie z Serwisu pobierana jest przez Usługodawcę w przypadku zawarcia umowy o korzystanie z Lokalu pomiędzy użytkownikami. Usługodawca świadczy wówczas Usługę Pośrednictwa przy zawieraniuumowy o korzystanie z nieruchomości, pobierając opłatę w wysokości 20% ceny zawartej w Ogłoszeniu.Opłata pobierana jest automatycznie w formie jednorazowej, w chwili potwierdzenia dostępności Lokalu przez Udostępniającego i stanowi część określonej w Ogłoszeniu ceny umowy o korzystanie z Lokalu (Korzystający nie jest obowiązany do dopłaty na rzecz Usługodawcy, ponad kwotę ceny o korzystanie zLokalu określoną w Ogłoszeniu). Zawarcie umowy o korzystanie z Lokalu następuje w chwili potwierdzenia przez Udostępniającego zapytania Korzystającego. W chwili zawarcia umowy o korzystanie z Lokalu,zainicjowana przez Korzystającego przy zakierowaniu zapytania płatność z tytułu w/w umowy zostaje automatycznie dokonana za pośrednictwem serwisu PayPal.com.

  1. Usługodawca udostępnia następujący sposób płatności - płatności elektroniczne za pośrednictwemserwisu PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tegoserwisu prowadzi spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, https://www.paypal.com/pl.

  2. Usługobiorca będący Korzystającym jest obowiązany zainicjować dokonywanie płatności (zgodnie zfunkcjonalnościami serwisu PayPal.com) niezwłocznie po skierowaniu zapytania o dostępność lokalu,nie później niż w czasie wyznaczonym prze pośrednika płatności po automatycznym przekierowaniu na stronę tego pośrednika.

 7. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Stwórz nowe konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto może zostać utworzone także przy wykorzystaniu konta Usługobiorcy w serwisie internetowym facebook.com – w tym wypadku Usługobiorcaobowiązany jest do wybrania odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji i podania danych do logowania w powyższym serwisie.

 8. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie SerwisuInternetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, ikliknięciu pola akcji.

 9. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej wSerwisie Internetowym lub na stronę główną Serwisu, wybraniu odpowiednich filtrów i opcji wyszukiwania

Strona 3 z 6

§

dostępnych w Wyszukiwarce i kliknięciu pola „Zaktualizuj widok”. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma

charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
10. Usługobiorcamamożliwość,wkażdejchwiliibezpodaniaprzyczyny,wypisaniasięzNewslettera(rezygnacji

z Newslettera) oraz usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w wiadomości otrzymywanej w ramach Newslletera lub Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@clapshare.com lub pisemnie na adres: ul. Toruńska 18D/F, 80-747 Gdańsk.

5) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

 1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, który następnie będziewidoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i wybraniu odpowiedniegorodzaju Ogłoszenia. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie zostajezamieszczone w Serwisie Internetowym.

 2. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynieinformacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

 3. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszeń dotyczących wyłącznietematyki Serwisu, zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkoweograniczenia lub zakazy.

 4. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.

 5. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia)treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowychzachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

6) KONTAKT Z CLAPSHARE.COM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcą jest poczta elektroniczna (e-mail: info@clapshare.com) oraz poczta tradycyjna (ul. Toruńska 18D/F, 80-747 Gdańsk), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Clapshare.com. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 1. 7)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE CLAPSHARE.COM

  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą pocztyelektronicznej (mailowo) na adres: info@clapshare.com lub pisemnie na adres: ul. Toruńska 18D/F, 80-747Gdańsk.

  2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danychkontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 2. 8)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

Strona 4 z 6

§

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi wodniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Toruńska18D/F, 80-747 Gdańsk lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@clapshare.com .

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi UrzęduOchrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej

  pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie KonsumentówPolskich).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

 2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącegokonsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego,

  nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

 3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu

  Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie

  Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu

page5image5843088

Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Strona 5 z 6

§

 1. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącegokonsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bezwzględu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiścieponiesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

11) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Clapshare.com zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmian w sposobie działania Serwisu; dodania nowych UsługElektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszegoRegulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone wart. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i niewypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmianaRegulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych

  Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące

  przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumentaoraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy, Zespół Clapshare.com

page6image3787120

Strona 6 z 6

ClapShare is a web service built on the Sharetribe platform. The general terms of Sharetribe below apply also to the use of ClapShare

Sharetribe is a social media service that allows its users to change favors and items and communicate with each other. The Sharetribe-service may only be used in accordance with these terms of use. The service provider reserves the right to change these terms of use if required. Valid terms of use can be found from Sharetribe’s website.

Rights of Content

The users themselves retain the right to all text, pictures and other content that they create in the service. The users allow others to utilize the content in accordance with the nature of the service and furthermore allow the service provider to file information and data and make changes that are necessary for the service or the study, however other rights are not transferred from the users, unless specifically otherwise agreed. The responsibility of the content lies with the user, who has produced it to the service. The service provider has the right to remove any material when it deems it necessary.

Disclaimer

No guarantees of the functioning of the Sharetribe service are given. The users are themselves responsible for their actions in the service and they should estimate the reliability of other users before dealing with them. The service provider can under no circumstances be liable for damage that is caused to the user. The user may not store any information or data in the service, and expect it to remain there.

The Removal of a User

The service provider has the right to remove any users from Sharetribe and terminate their right of use of the service without any specific reason and without being liable for compensation.

Applicable Jurisdiction

The jurisdiction that is applicable in this service and these terms of use is that of Finland, unless something else is required by binding law.

ClapShare działa na silniku platformy Sharetribe.

Chcesz stworzyć swoją platformę online jak ClapShare? Czytaj więcej.